Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

31 maart 2014 - De nieuwe indicatoren graag meteen vullen? Werk dan direct mee aan onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van Mijn Vensters

In april staan de nieuwe indicatoren in Mijn Vensters. We nodigen u uit om op 16 april in Utrecht deze nieuwe indicatoren in uw SchoolVenster te komen vullen. Terwijl u deze middag in het systeem werkt, onderzoeken wij of het ons gelukt is om het werken in Mijn Vensters zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Er zullen projectmedewerkers aanwezig zijn die graag uw feedback op het systeem ontvangen en uw vragen kunnen beantwoorden. We zorgen er voor dat u deze middag uw SchoolVenster gecontroleerd, toegelicht, gevuld en gepubliceerd heeft.

Lees meer...

31 maart 2014 - Nieuwe onderwerpen en informatie beschikbaar voor uw SchoolVenster; log in en werk bij via Mijn Vensters 

Vanaf nu beschikt u over nieuwe gegevens en onderwerpen die u kunt gaan tonen in het SchoolVenster van uw school. Zo staat voor een viertal bestaande indicatoren in Mijn Vensters een nieuw gegevensjaar klaar voor publicatie. Ook kunt u uw SchoolVenster uitbreiden met nieuwe onderwerpen. Het betreft deze keer grotendeels decentrale indicatoren; hiervoor levert u de data zelf aan. Ten slotte zijn aan twee indicatoren nieuwe onderdelen toegevoegd. Alles bij elkaar bieden deze ontwikkelingen een substantiële uitbreiding van uw SchoolVenster, die kan bijdragen aan een completer beeld van uw school.

Lees meer...

31 maart 2014 - Tevredenheid in Vensters

De Indicatoren Tevredenheid leerlingen en Ouders en school zijn sinds deze week beschikbaar in Mijn Vensters. U kunt met deze indicatoren in uw SchoolVenster tonen hoe tevreden leerlingen en ouders zijn over uw school. Voor deze indicatoren zijn vragensets ontwikkeld. U kunt deze vragen afnemen door komend jaar zelf een onderzoek in te plannen en gebruik te maken van de enquête-tool in Mijn Vensters. Het is ook mogelijk om uw aanbieder van tevredenheidsonderzoeken te vragen om deze sets van vragen in hun onderzoek op te nemen. De indicatoren zijn samen met de werkgroep, de pilotscholen en onderzoeksbureau Oberon ontwikkeld.

Lees meer...

31 maart 2014 - Niet alle data bij overgang van conceptindicator naar definitief zijn meegenomen

Heeft u als school pilotrechten en bent u reeds aan de slag geweest met de indicatoren die in concept beschikbaar waren? Dan willen we u vragen bij enkele onderdelen de informatie opnieuw in te voeren. Het betreft onderdelen van indicatoren die op basis van de feedback van de pilotscholen aangepast zijn. Afgelopen week zijn deze conceptindicatoren omgezet naar definitief. De meeste informatie kon daarbij gewoon worden meegenomen, maar door sommige aanpassingen was dat niet voor alle informatie het geval.

Lees meer...

31 maart 2014 - Acties voor verbetering indicator Eindresultaten in gang gezet

Sinds 2 december 2013 toont Vensters PO in de SchoolVensters op www.scholenopdekaart.nl informatie over de resultaten op de eindtoets. Bij de indicator Resultaten eindtoets wordt, voor scholen die Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek afnemen, de gemiddelde score van de eindtoets getoond ten opzichte van de onder- en bovengrenzen die de Inspectie hanteert voor de schoolvergelijkingsgroep. Voor een deel van de scholen heeft de getoonde informatie vragen en zorgen opgeroepen. Vensters PO gaat hiermee, in deze ontwikkelingsfase, aan de slag en onderzoekt acties voor verbetering.

Lees meer...

3 maart 2014 - Uitwisselen gegevens eindtoets en advies-vo met BRON ook relevant voor Vensters PO

Afgelopen week heeft DUO Groningen scholen in haar maandelijkse E-ZINE opgeroepen om de gegevens over de uitslag van de eindtoets en het advies-vo uit te wisselen met BRON. Graag besteden we hier in deze nieuwsbrief ook aandacht aan, omdat deze uitwisseling ook van belang is voor Vensters PO. De gegevens van de eindtoets en advies-vo over het schooljaar 2013/2014 zullen volgend jaar zichtbaar zijn op de website www.scholenopdekaart.nl bij de indicatoren ‘Resultaten eindtoets’ en ‘Schooladvies voor het vervolgonderwijs’.

Lees meer...

4 maart 2014 - Nieuw gegevensjaar beschikbaar

Vensters PO heeft nieuwe leerlinggegevens van DUO ontvangen. De peildatum van dit databestand is 1 oktober 2013. In Mijn Vensters is op basis van deze data bij de indicatoren ‘aantal leerlingen’ en ‘voedingsgebied’ een nieuw gegevensjaar toegevoegd. U kunt de nieuwe gegevens nalopen, toelichten en eventueel zelf al publiceren. Op 31 maart worden ze voor u automatisch gepubliceerd. Ze zijn dan zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl.

Lees meer...

4 maart 2014 - Nieuw BRIN-bestand doorgevoerd

Vensters PO heeft, behalve leerlinggegevens, ook een nieuw BRIN-bestand van DUO verwerkt. Voor scholen die handmatig adresgegevens hebben gecorrigeerd bij de indicator ‘algemene gegevens school’ kan dit betekenen dat zij weer terug kunnen schakelen op de centraal aangeleverde gegevens. Daarnaast is voor een aantal scholen en besturen een wijziging in BRIN-nummer naar voren gekomen; als gevolg van een fusie of migratie naar een ander bestuursnummer. Het gaat om veranderingen die voor 1 oktober 2013 zijn doorgegeven. Een wijziging in BRIN-nummer heeft een aantal gevolgen voor de vermelding in Vensters.

Lees meer...

28 januari 2014 - Planning Vensters PO tot de zomervakantie

Alle activiteiten die u als schoolleider de komende maanden kunt doen voor een zo mooi, informatief en compleet mogelijk SchoolVenster, hebben we voor u in één overzicht gezet. Het gaat om de periode waarin u een nieuw gegevensjaar kunt nalopen, de datum dat er vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken beschikbaar zijn en de periode waarin u aan de slag kunt met het invoeren van de informatie voor nieuwe decentrale indicatoren.

Lees meer...

28 januari 2014 - Planning feedbackvragen pilotscholen

Bent u pilotschool? Dan kunt u, anders dan in eerste instantie gepland, in februari de vragenlijsten in uw mailbox verwachten. Met deze vragenlijsten kunt uw ervaringen met en aanmerkingen over de nieuwe conceptindicaoten terugkoppelen. Deze conceptindicatoren staan naar verwachting vanaf begin februari in mijn.vensters.nl.
Bent u nog geen pilotschool? Aanmelden kan hier.

 

28 januari 2014 - Aangeboden: venstersvulbijeenkomst voor nieuwe decentrale indicatoren

Vensters PO streeft er naar dat u vanaf begin april over nieuwe decentrale indicatoren in Mijn Vensters (https://mijn.vensters.nl) beschikt. Voor deze indicatoren zijn op landelijk niveau geen gegevens bij DUO of de Inspectie beschikbaar. De data voor de decentrale indicatoren vult u zelf in. Om u daarbij te ondersteunen bieden we venstervulbijeenkomsten aan. Maakt u nu alvast een afspraak voor in april.

Lees meer...

28 januari 2014 - Controle van schoolgegevens op websites

Verschillende scholen lieten ons weten dat zij van Digiloket het verzoek hebben gekregen om de gegevens op de website scholenkeuze.nl te controleren. Om eventuele misverstanden te voorkomen, wijzen wij erop dat het hier niet gaat om de website www.scholenopdekaart.nl van de PO-Raad. De website scholenkeuze.nl wordt beheerd door de organisatie Digiloket. Naast deze website en www.scholenopdekaart.nl zijn er ook andere particuliere initiatieven die (openbare) gegevens gebruiken om informatie over scholen toegankelijk te maken.

Lees meer...