Over Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen:

  • de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.
    Lees meer...


Nieuws

Gezocht: deelnemers aan de werkgroep VSO

Vensters PO zoekt leden voor de werkgroep VSO. Samen voor en door scholen zal de komende maanden het SchoolVenster voor vso-scholen nader ingevuld worden. De meningen en invalshoeken van vertegenwoordigers van vso-onderwijs zijn daarbij zeer waardevol. Werkt u in het vso-onderwijs en wilt u graag meedenken en invloed hebben op de ontwikkeling van Vensters voor vso? Dan nodigen we u van harte uit om u aan te melden. De kick-off van de werkgroep VSO is op donderdagochtend 19 juni a.s.

Lees meer...

Deadline uitwisselen gegevens eindtoets en advies-vo met BRON nadert

DUO Groningen roept scholen op om de gegevens over de uitslag van de eindtoets en het advies-vo uit te wisselen met BRON vóór 1 mei a.s.. Ook voor uw SchoolVenster is dit van belang. Deze gegevens van de eindtoets en advies-vo over het schooljaar 2013/2014 zullen namelijk volgend jaar zichtbaar zijn op de website www.scholenopdekaart.nl bij de indicatoren ‘Resultaten eindtoets’ en ‘Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs’.

Lees meer...

SchoolVensters van middelbare scholen verhuizen naar scholenopdekaart.nl 

Vanaf november 2014 zullen, naast de SchoolVensters van basisscholen, ook de SchoolVensters van middelbare scholen te zien zijn op scholenopdekaart.nl. Deze SchoolVensters VO zijn al eerder ontwikkeld, voor 98% gevuld en momenteel nog te vinden op de site schoolvo.nl. De aanstaande verhuizing van Vensters VO naar scholenopdekaart.nl biedt een aantal voordelen.

Lees meer...

So en sbo in Vensters PO

Het aantal onderwerpen voor het SchoolVenster is sinds begin april uitgebreid. Speciaal voor s(b)o scholen is er, naast de twee nieuwe centrale indicatoren en acht decentrale indicatoren, nog een negende decentrale indicator toegevoegd. Het betreft de indicator ‘Belangrijke ketenpartners’.

Lees meer...

'Publiceren' zet indicator online

Sinds begin april staan er in de beheermodule Mijn Vensters bij vier indicatoren gegevens over een nieuw jaar klaar. Verder beschikt u over nieuwe, grotendeels decentrale, indicatoren. Dat betekent dat u bij sommige indicatoren nieuwe gegevens kunt controleren en bij anderen invullen. Let u er vervolgens op dat u de stap ‘publiceren’ niet vergeet. Pas als u de indicatoren publiceert, zijn de nieuwe gegevens voor iedereen zichtbaar in uw SchoolVenster op scholenopdekaart.nl. Wilt u weten waar u allemaal op kunt letten bij het publiceren? Lees dan het informatieblad over publiceren.

31 maart 2014 - Nieuwe onderwerpen en informatie beschikbaar voor uw SchoolVenster; log in en werk bij via Mijn Vensters 

Vanaf nu beschikt u over nieuwe gegevens en onderwerpen die u kunt gaan tonen in het SchoolVenster van uw school. Zo staat voor een viertal bestaande indicatoren in Mijn Vensters een nieuw gegevensjaar klaar voor publicatie. Ook kunt u uw SchoolVenster uitbreiden met nieuwe onderwerpen. Het betreft deze keer grotendeels decentrale indicatoren; hiervoor levert u de data zelf aan. Ten slotte zijn aan twee indicatoren nieuwe onderdelen toegevoegd. Alles bij elkaar bieden deze ontwikkelingen een substantiële uitbreiding van uw SchoolVenster, die kan bijdragen aan een completer beeld van uw school.

Lees meer...

31 maart 2014 - Tevredenheid in Vensters

De Indicatoren Tevredenheid leerlingen en Ouders en school zijn sinds deze week beschikbaar in Mijn Vensters. U kunt met deze indicatoren in uw SchoolVenster tonen hoe tevreden leerlingen en ouders zijn over uw school. Voor deze indicatoren zijn vragensets ontwikkeld. U kunt deze vragen afnemen door komend jaar zelf een onderzoek in te plannen en gebruik te maken van de enquête-tool in Mijn Vensters. Het is ook mogelijk om uw aanbieder van tevredenheidsonderzoeken te vragen om deze sets van vragen in hun onderzoek op te nemen. De indicatoren zijn samen met de werkgroep, de pilotscholen en onderzoeksbureau Oberon ontwikkeld.

Lees meer...

31 maart 2014 - Niet alle data bij overgang van conceptindicator naar definitief zijn meegenomen

Heeft u als school pilotrechten en bent u reeds aan de slag geweest met de indicatoren die in concept beschikbaar waren? Dan willen we u vragen bij enkele onderdelen de informatie opnieuw in te voeren. Het betreft onderdelen van indicatoren die op basis van de feedback van de pilotscholen aangepast zijn. Afgelopen week zijn deze conceptindicatoren omgezet naar definitief. De meeste informatie kon daarbij gewoon worden meegenomen, maar door sommige aanpassingen was dat niet voor alle informatie het geval.

Lees meer...

31 maart 2014 - Acties voor verbetering indicator Eindresultaten in gang gezet

Sinds 2 december 2013 toont Vensters PO in de SchoolVensters op www.scholenopdekaart.nl informatie over de resultaten op de eindtoets. Bij de indicator Resultaten eindtoets wordt, voor scholen die Cito Eindtoets en/of Drempelonderzoek afnemen, de gemiddelde score van de eindtoets getoond ten opzichte van de onder- en bovengrenzen die de Inspectie hanteert voor de schoolvergelijkingsgroep. Voor een deel van de scholen heeft de getoonde informatie vragen en zorgen opgeroepen. Vensters PO gaat hiermee, in deze ontwikkelingsfase, aan de slag en onderzoekt acties voor verbetering.

Lees meer...

4 maart 2014 - Nieuw gegevensjaar beschikbaar

Vensters PO heeft nieuwe leerlinggegevens van DUO ontvangen. De peildatum van dit databestand is 1 oktober 2013. In Mijn Vensters is op basis van deze data bij de indicatoren ‘aantal leerlingen’ en ‘voedingsgebied’ een nieuw gegevensjaar toegevoegd. U kunt de nieuwe gegevens nalopen, toelichten en eventueel zelf al publiceren. Op 31 maart worden ze voor u automatisch gepubliceerd. Ze zijn dan zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl.

Lees meer...

3 maart 2014 - Uitwisselen gegevens eindtoets en advies-vo met BRON ook relevant voor Vensters PO

Afgelopen week heeft DUO Groningen scholen in haar maandelijkse E-ZINE opgeroepen om de gegevens over de uitslag van de eindtoets en het advies-vo uit te wisselen met BRON. Graag besteden we hier in deze nieuwsbrief ook aandacht aan, omdat deze uitwisseling ook van belang is voor Vensters PO. De gegevens van de eindtoets en advies-vo over het schooljaar 2013/2014 zullen volgend jaar zichtbaar zijn op de website www.scholenopdekaart.nl bij de indicatoren ‘Resultaten eindtoets’ en ‘Schooladvies voor het vervolgonderwijs’.

Lees meer...

4 maart 2014 - Nieuw BRIN-bestand doorgevoerd

Vensters PO heeft, behalve leerlinggegevens, ook een nieuw BRIN-bestand van DUO verwerkt. Voor scholen die handmatig adresgegevens hebben gecorrigeerd bij de indicator ‘algemene gegevens school’ kan dit betekenen dat zij weer terug kunnen schakelen op de centraal aangeleverde gegevens. Daarnaast is voor een aantal scholen en besturen een wijziging in BRIN-nummer naar voren gekomen; als gevolg van een fusie of migratie naar een ander bestuursnummer. Het gaat om veranderingen die voor 1 oktober 2013 zijn doorgegeven. Een wijziging in BRIN-nummer heeft een aantal gevolgen voor de vermelding in Vensters.

Lees meer...